Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Legea Educației

Ordinul nr. 4577 structura anului școlar 2016-2017

Formarea continuă:

Precizări privind modificarea și completarea OMECTS nr.5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, prin OMENCS nr. 5386/30.09.2016

Ordinul nr. 5561 din 7 octombrie 2011 - Metodologie privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar

Ordinul nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologie privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

Nota nr. 48 din 22 februarie 2013 - Procedura privind echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru participarea la activități de formare din categoria 4 Programe speciale

Standarde ocupaționale:

Ordinul nr. 5745 din 13 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

Departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic


Metodologii:

Ordinul nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice

Ordinul nr. 5549 din 6 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

Ordinul nr. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic

Ordinul nr. 5556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare

Ordinul nr. 5349 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Școala dupa școală"

Ordinul nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar

Ordinul nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcții de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învățători/învățătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învățământul preșcolar, profesor pentru învățământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor