Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

an școlar 2018 - 2019

Situația centralizată a activității comisiilor pentru echivalarea în credite transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 8 al Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OMECTS Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 (Metodologie)

Important!

  • Decizia de constituire a comisiei de echivalare se redactează în patru exemplare (originale), care se distribuie astfel: un exemplar rămâne la secretariat, unul la preşedintele comisiei, unul la responsabilul cu formarea continuă, unul la reprezentantul CCD.
  • Pentru bunul mers al lucrărilor comisiei, responsabilul cu formarea continuă, membru al comisiei de echivalare, va avea, în dosarul comisiei cu care vine la sediul CCD în zilele programate, următoarele documente:

-         Un exemplar, în original, al deciziei directorului de constituire a comisiei de echivalare,

-         Dosarele persoanelor care solicită echivalare (cerere + copii în conformitate cu originalele ale diplomelor)

-         Documentele descărcate de pe site-ul www.ccd-bucuresti.org, meniul Cursuri > Atestate > Credite transferabile:

                                 Fişa individuală – pentru fiecare cerere depusă,

                                 Proces-verbal.

 

Metodologia se aplică pentru echivalarea creditelor transferabile obținute prin activitățile de formare continuă finalizate în anul școlar 2017 - 2018 (Ordinul 5562 din 7 octombrie 2011).

1 - 15 Septembrie - depunerea cererilor insoțite de fotocopii ale documentelor justificative la secretariatul unității școlare

15 - 20 Septembrie - emiterea deciziilor de către directorul unității școlare

20 - 30 Septembrie - întrunirea comisiilor

1 Octombrie - afișarea rezultatelor

 

Documente de descărcat

Ordinul 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

Lista domeniilor pentru studii universitare

Decizie CCD București Sector 1-6

Fișa individuală

Proces verbal

Model de decizie - Comisie echivalare credite transferabile

Model de adeverință

 

Planificare activitate comisii 2018

Sector

Responsabil

Locație

Data

Ora

Sector 1

Cosma Ioana Maria CCD 26.09.2018 10 - 14
27.09.2018  10 - 14

Sector 2

Dumitrescu Iliana CCD 26.09.2018  10 - 14
27.09.2018 10 - 14

Sector 3

Stana Iuliana Carmen CCD 20.09.2018  10 - 12
27.09.2018  13 - 15

Sector 4

Bărbulescu Gabriela CCD 20.09.2018  11 - 16
25.09.2018  9 - 14

Sector 5

Șubă Gabriela Firuța CCD 20.09.2018  11 - 13
28.09.2018  11 - 13

Sector 6

Borțeanu Silvia CCD 24.09.2018  10 - 15
26.09.2018 10 - 15