Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

 

Important!

  • Decizia de constituire a comisiei de echivalare se redactează în patru exemplare (originale), care se distribuie astfel: un exemplar rămâne la secretariat, unul la preşedintele comisiei, unul la responsabilul cu formarea continuă, unul la reprezentantul CCD.
  • Pentru bunul mers al lucrărilor comisiei, responsabilii cu formarea continuă, membri ai comisiei de echivalare, vor avea în dosarul comisiei cu care vin la sediul CCD în zilele programate:

-         Un exemplar, în original, al deciziei directorului de constituire a comisiei de echivalare,

-         Dosarele persoanelor care solicită echivalare (cerere + copii în conformitate cu originalele ale diplomelor)

-         Documentele descărcate de pe site-ul www.ccd-bucuresti.org, secţiunea Credite transferabile:

                                 Fişa individuală – pentru fiecare cerere depusă,

                                 Proces-verbal.

Metodologia se aplică pentru echivalarea creditelor transferabile obținute prin activitățile de formare continuă finalizate în anul școlar 2015-2016 (Ordinul 5562 din 7 octombrie 2011).

1 - 15 Septembrie - depunerea cererilor insoțite de fotocopii ale documentelor justificative la secretariatul unității școlare

15 - 20 Septembrie - emiterea deciziilor de către directorul unității școlare

20 - 30 Septembrie - întrunirea comisiilor

1 Octombrie - afișarea rezultatelor

Ordinul 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

Lista domeniilor pentru studii universitare

Decizie CCD București - Sector 1-6

Fișa individuală

Proces verbal

Model de decizie - Comisie echivalare credite transferabile

Model de adeverință

Planificare activitate comisii - an școlar 2016-2017

Sector

Responsabil

Locație

Data

Ora

Sector 1

Cosma Ioana CCD 21.09.2016 10 - 14
28.09.2016 10 - 14

Sector 2

Dumitrescu Iliana CCD 21.09.2016 10 - 14
28.09.2016 10 - 14

Sector 3

Paragină Florica CCD 22.09.2016 10 - 14
29.09.2016 10 - 14

Sector 4

Bărbulescu Gabriela CCD 22.09.2016 9 - 14
29.09.2016 9 - 14

Sector 5

Gavrilă Minodora CCD 20.09.2016 10 - 14
29.09.2016 10 - 14

Sector 6

Borțeanu Silvia CCD 22.09.2016 9 - 12
28.09.2016 11 - 15

Concluzii credite transferabile - 2015