Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

În vederea fundamentării Ofertei de programe de formare continuă pentru anul școlar 2023-2024, Casa Corpului Didactic a Municipiului București invită cadrele didactice să completeze Chestionarul privind analiza nevoii de formare a personalului didactic și didactic auxiliar (link), până la data de 21.09.2023.