Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Legea Educației

Legislație: Formare continuă și Măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID-19 (martie 2020 - prezent), acte cu caracter normativ emise de către Ministerul Educației și Cercetării.

Legislație: Ordine de ministru (noiembrie 2019 - prezent), acte cu caracter normativ emise de către Ministerul Educației și Cercetării.

Informații din surse sigure — proiect realizat în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

 

Comunicat Ministerul Educației

O R D I N MEC 5967 / 06.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

O R D I N MEC 5767 / 15.10.2020 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021

HOTĂRÂREA nr. 52 / 05.11.2020 a COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

O R D O N A N Ț Ă D E U R G E N Ț Ă  A  G U V E R N U L U I R O M Â N I E I pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1042/6.XI.2020

 

Hotărârea nr. 26 / 02.11.2020 a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-Cov-2  

Hotărârea nr. 24 / 19.10.2020 a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-Cov-2 

Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării, a avut o întâlnire de lucru cu Marius Ovidiu Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și cu Simion Hancescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. 

O R D I N MEC 4524 / 12.06.2020 privind înființarea și organizarea programelor universitare de master didactic

O R D I N MEC 5528 / 08.09.2020 privind modificarea Metodologiei pentru înființarea și organizarea programelor de master didactic

O R D I N MEC 5565 / 14.09.2020 privind modificarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale, aprobată prin O MEC nr. 4979/2020

O R D I N MEC 4979 / 2020 Metodologia pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale

O R D I N MEC 4862 / 08.07.2020 Măsuri privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, susținute prin activități de formare continuă, organizate și desfășurate prin casele corpului didactic - CCD - în scopul asigurării calității procesului de predare - învățare - evaluare, inclusiv în sistem blended learning și online, în contextul pandemiei COVID - 19

O R D I N MEC 4649 / 30.06.2020 Măsuri privind organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă acreditate

În Monitorul Oficial nr. 438 din 25 mai 2020 (Partea I) s-a publicat OMEC nr 4303/21.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011. Ordinul conține informații esențiale cu privire la demersurile ce sunt necesare pentru obținerea gradelor didactice II și I în condițiile speciale ale anului 2020.

O R D I N MEC 4246 / 13.05.2020 de modificare și completare a Ordinului MEC 3844 / 27.03.2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID- 19

O R D I N MEC 3844/ 27.03.2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID- 19

Ordonanța de urgență nr. 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educației. Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 20 ianuarie 2020.

Structura anului școlar 2019-2020

Ordonanța nr. 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației. Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 31 august 2018.

COD-CADRU DE ETICĂ din 30 august 2018 al personalului didactic din învăţământul preuniversitar
Aprobat prin Ordinul nr. 4.831 din 30 august 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 4 octombrie 2018.

Structura anului școlar 2018-2019

Formarea continuă:

PROCEDURĂ privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale definite la art. 19 din Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin OMECTS nr. 5564/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Precizări privind modificarea și completarea OMECTS nr.5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, prin OMENCS nr. 5386/30.09.2016

Ordinul nr. 5561 din 7 octombrie 2011 - Metodologie privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar

Ordinul nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologie privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

Nota nr. 48 din 22 februarie 2013 - Procedura privind echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru participarea la activități de formare din categoria 4 Programe speciale

Ordinul nr. 3881 din 11 iunie 2013 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile obținute de cadre didactice ca urmare a certificărilor ECDL România

Standarde ocupaționale:

Ordinul nr. 5745 din 13 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

Departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic


Metodologii:

Ordinul nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice

Ordinul nr. 5549 din 6 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

Ordinul nr. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic

Ordinul nr. 5556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare

Ordinul nr. 5349 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Școala dupa școală"

Ordinul nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar

Ordinul nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcții de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învățători/învățătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învățământul preșcolar, profesor pentru învățământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor