Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Consfătuirea profesorilor documentariști și a bibliotecarilor școlari din Municipiul București - 10 octombrie 2019 - Colegiul Național ”Matei Basarab” (galerie media)

Precizari legislative — Metodologie ocupare post bibliotecari școlari

Realizarea statististicii anuale a bibliotecilor școlare din Municipiul București.

VINERI, 10 OCTOMBRIE 2019, ORA 9.00
Consfătuirea anuală a profesorilor documentariști și a bibliotecarilor școlari

LOC DE DESFĂȘURARE: Colegiul Național ”Matei Basarab”,
Sala de festivități

În perioada 27 mai – 7 iunie 2019, Casa Corpului Didactic a Municipiului București realizează statistica bibliotecilor școlare, pe care le coordonează, conform legislației în vigoare. Informațiile solicitate sunt parte componentă a raportului anual al CCD către Ministerul Educației Naționale.


 

19 OCTOMBRIE 2018 — CONSFĂTUIREA BIBLIOTECARILOR ȘCOLARI

VINERI, 19 OCTOMBRIE 2018, ORA 10.00 — CONSFĂTUIREA BIBLIOTECARILOR ȘCOLARI (anunț)LOC DE DESFĂȘURARE: BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI, SALA ”MIRCEA ELIADE”

Raport ședința bibliotecari și CDI

Consfătuirea profesorilor documentariști și a bibliotecarilor școlari din unităţile de învăţământ ale ISMB — 12 octombrie 2017

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ A BIBLIOTECII CASEI CORPULUI DIDACTIC BUCUREŞTI 

Lista cărților din domeniul Management educațional. Fondul de împrumut

Lista cărților din domeniul EDUCAȚIA ADULȚILOR. Fondul de împrumut

Lista cărților din domeniul EDUCAȚIE ADULȚI. ÎNVĂȚĂMÂNT Fondul de împrumut 

În cadrul parteneriatului pe care Biblioteca CCD București l-a incheiat cu Editura Trei, vă propunem câteva titluri din domeniul educației, editate de Editura Trei și pentru care se oferă discount bibliotecilor școlare care doresc să le achiziționeze:

 

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a caselor corpului didactic (Anexa nr. 1 la O.M. nr. 5554/ 07.10.2011) biblioteca casei corpului didactic funcţionează ca:

• centru metodologic pentru bibliotecarii/ responsabilii centrelor de documentare şi informare din învăţământul preuniversitar
• centru de informare – documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul preuniversitar
• centru de organizare de expoziţii permanente de carte, manuale, prezentări şi lansări de carte/ lucrări de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu scriitori, artişti, oameni de ştiinţă
• centru de organizare de activităţi cultural-artistice şi de loisir

Prin activitatea desfăşurată, biblioteca Casei Corpului Didactic sprijină procesul instructiv-educativ şi încearcă să satisfacă în cât mai mare măsură cerinţele de informare, documentare, formare şi perfecţionare ale cadrelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice din învăţământul bucureştean.

Raport privind consfătuirile profesorilor documentariști / biliotecarilor școlari din Municipiul București — octombrie 2016

Activitatea metodică a bibliotecarilor școlari din București 8-10 octombrie 2014

METODOLOGIE DE OCUPARE POST BIBLIOTECAR ȘCOLAR - MUNICIPIUL BUCUREȘTI

BIBLIOTECA CASEI CORPULUI DIDACTIC BUCUREȘTI pune la dispoziţia utilizatorilor:
peste 20.000 de publicaţii: cărţi de pedagogie, psihologie, ştiinţele educaţiei, metodici şi didactici de predare, cărţi de specialitate din bibliografia examenelor pentru definitivare în învăţământ, grade didactice, titularizare/ încadrare, manuale şcolare şi altele.

PROGRAME ŞI GHIDURI
programe şcolare (învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, SAM, liceal, postliceal)
ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare
ghiduri de evaluare pe discipline
planurile cadru de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar
programe pentru grade didactice
programe pentru concursul de titularizare/ încadrare în învăţământ
subiecte date la concursurile din anii precedenţi
modele de lucrări în vederea obţinerii gradului didactic I în învăţământ

LEGISLAŢIE

Legea Educației Naționale
ROF CCD
Legea bibliotecilor
HG 286/2011
Regulament Ordinul 5556/2011- Regulamentul de organizare si functionare a centrelor de documentare si informare si a bibliotecilor

PERIODICE
Atelier Didactic - revista Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti
Tribuna Învăţământului
Biblioteca
Universul şcolii
Monitorul Oficial
Examene
Alte publicaţii
peste 200 de CD-uri cuprinzând soft-uri educaţionale pentru majoritatea ariilor curriculare
casete video şi audio cu lecţii de limbă şi literatură română, limbi străine, literatură universală, matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, arte şi altele.

ACTIVITĂŢI ORGANIZATE DE BIBLIOTECA C.C.D. BUCUREŞTI

Activităţi de perfecţionare

Organizarea de cursuri de iniţiere şi perfecţionare pentru bibliotecarii şcolari
Organizarea de cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului şi a bazelor de date pentru bibliotecile şcolare
Asigurarea consultanţei în unităţile şcolare pentru bibliotecari.
Participarea la activităţi metodice cu bibliotecarii din unităţile de învăţământ
Implicarea în comisiile de concurs privind ocuparea posturilor de bibliotecari şcolari în Capitală

Realizarea de baze de date

Menţine la zi baza de date a bibliotecarilor din Municipiul Bucureşti, a publicaţiilor şi cititorilor bibliotecii C.C.D. şi oferă consultanţă bibliotecilor care folosesc acelaşi soft pentru informatizarea bibliotecii.