Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

STIMAŢI COLEGI,
În acord cu aria de responsabilităţi a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, iniţiem prin intermediul site-ului nostru, www.ccd-bucuresti.org, o pagină dedicată consilierii cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pe teme de management instituţional. În acest sens, CCD-Bucureşti va asigura în cadrul acestei zone: postarea de informaţii/link-uri conexe organizării concursului de directori pentru unităţile de învăţământ preuniversitar/ unităţi conexe; consiliere pe teme legislative, asigurată de domnul Ştefan Militaru, formator CCD - Bucureşti; pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. puteţi adresa întrebări şi puteţi obţine informaţii privind legislaţia actualizată care compune bibliografia de concurs;
Sperăm ca prin această iniţiativă a Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti să asigurăm un cadru de informare şi de consiliere care să contribuie la reuşita la concursurile pe care le veţi susţine, încurajând în acelaşi timp colaborarea între dumneavoastră. Director CCD – Bucureşti 

Pachetul de legi ale educațieiRomânia Educată”, care include Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023 (înlocuind Legea Educației 1/2011)

Formare continuă (2022 - prezent), acte cu caracter normativ emise de către Ministerul Educației.

Ordine de ministru (2019 - prezent), acte cu caracter normativ emise de către Ministerul Educației.

 

Formarea continuă:

Documentul care reglementează activitatea menționată este OM nr. 4224 din 6 iulie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile și următoarele proceduri specifice:

A Anexa 1 Procedură specifică privind elaborarea documentației și acordarea avizului pentru încadrarea unui program în categoria programe de dezvoltare profesională continuă complementare (link)

B Anexa 2 Procedură specifică privind recunoaștere și echivalare în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru dezvoltare profesională continuă complementare (link)

C Anexa 3 Procedură specifică privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcțională (link)

 

Precizări privind modificarea și completarea OMECTS nr.5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, prin OMENCS nr. 5386/30.09.2016

Ordinul nr. 5561 din 7 octombrie 2011 - Metodologie privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar

Ordinul nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologie privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

Nota nr. 48 din 22 februarie 2013 - Procedura privind echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru participarea la activități de formare din categoria 4 Programe speciale

Ordinul nr. 3881 din 11 iunie 2013 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile obținute de cadre didactice ca urmare a certificărilor ECDL România

Standarde ocupaționale:

Ordinul nr. 5745 din 13 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

Departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic


Metodologii:

Ordinul nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice

Ordinul nr. 5549 din 6 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

Ordinul nr. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic

Ordinul nr. 5556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare

Ordinul nr. 5349 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Școala dupa școală"

Ordinul nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar

Ordinul nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcții de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învățători/învățătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învățământul preșcolar, profesor pentru învățământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor

 

O R D I N MEC 4524 / 12.06.2020 privind înființarea și organizarea programelor universitare de master didactic

O R D I N MEC 5528 / 08.09.2020 privind modificarea Metodologiei pentru înființarea și organizarea programelor de master didactic

O R D I N MEC 5565 / 14.09.2020 privind modificarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale, aprobată prin O MEC nr. 4979/2020

O R D I N MEC 4979 / 2020 Metodologia pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale

O R D I N MEC 4862 / 08.07.2020 Măsuri privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, susținute prin activități de formare continuă, organizate și desfășurate prin casele corpului didactic - CCD - în scopul asigurării calității procesului de predare - învățare - evaluare, inclusiv în sistem blended learning și online, în contextul pandemiei COVID - 19

O R D I N MEC 4649 / 30.06.2020 Măsuri privind organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă acreditate

În Monitorul Oficial nr. 438 din 25 mai 2020 (Partea I) s-a publicat OMEC nr 4303/21.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011. Ordinul conține informații esențiale cu privire la demersurile ce sunt necesare pentru obținerea gradelor didactice II și I în condițiile speciale ale anului 2020.

O R D I N MEC 4246 / 13.05.2020 de modificare și completare a Ordinului MEC 3844 / 27.03.2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID- 19

O R D I N MEC 3844/ 27.03.2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID- 19

Ordonanța de urgență nr. 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educației. Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 20 ianuarie 2020.

Ordonanța nr. 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației. Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 31 august 2018.

COD-CADRU DE ETICĂ din 30 august 2018 al personalului didactic din învăţământul preuniversitar
Aprobat prin Ordinul nr. 4.831 din 30 august 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 4 octombrie 2018.