Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Anunț ridicare atestate în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+:118327

Casa Corpului Didactic București a lansat un nou apel de selecție, în cadrul proiectului CRED, pentru personalul didactic de predare din învățământul primar şi gimnazial, cu grad didactic II și certificat de formator- câte 10 profesori din fiecare județ, respectiv 70 de profesori din municipiul București.

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului.

Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.

Casa Corpului Didactic București lansează un nou apel de selecție, în cadrul proiectului CRED, pentru activitatea A 4.3. lnformarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea curriculumului național, constând în organizarea de workshopuri cu tema ”Educația nonformală: actori, practici, perspective”, dedicate unui tip de educație complementar celui formal, care pune accent pe promovarea unei învățări ca experiență trăită, în care activitățile de învățare urmăresc în egală măsură dimensiunea cognitivă, socială și emoțională.
La fiecare workshop sunt așteptate cadre didactice din învățământul preuniversitar cu experiență relevantă în promovarea programelor de educație nonformală în școli, din unitățile de învățământ preuniversitar, respectiv din palatele și cluburile copiilor, cât și reprezentanți ai unor organizații nonguvernamentale active în domeniul educației (asociații, fundații, organizații sindicale, asociații profesionale, asociația părinților etc.).

Având în vedere adresa Ministerului Educației nr. 658/146587_POCU/24.11.2022, Casa Corpului Didactic București lansează un nou apel de selecție, în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice, pentru programul acreditat: PROF III - Management educațional în context mentoral, SERIA 2.

Toate precizările necesare în vederea înscrierii la program le găsiți în Adresa Apel anexată. Rugăm să urmați întocmai etapele de înscriere cu respectarea termenelor indicate. (cerere, anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4) {click pe link)

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului.

Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.

Precizare anunț ridicarea atestate RED-CRED seria 2

Anunț ridicare atestate în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+:118327

Înscrieri pentru programul avizat: LIMBA ENGLEZĂ PENTRU FACILITAREA COLABORĂRII INTERNAȚIONALE ÎNTRE INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CADRUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE CU FINANȚARE EUROPEANĂ

Atelierul online cu tema "Strategii de Super-Învățare”

Cercul metodic municipal pentru profesorii documentariști din centrele de documentare și informare (CDI) în ziua de miercuri, 05.04.2023, ora 10.

Înscrieri pentru programul de formare Abilitare curriculară pentru educație timpurie, derulat de Ministerul Educației în parteneriat cu Casa Corpului Didactic a Municipiului București.

Precizări! Pentru menținerea acurateței datelor este necesar să vă conectați la o adresă validă de gmail înainte de accesarea formularului. Anexele se descarcă în calculator, se completează de către fiecare solicitant, se scanează apoi într-un singur fișier pdf, conform anunțului de mai jos.

Înscrieri pentru programul avizat: ȘCOLI VERZI PENTRU UN VIITOR SUSTENABIL